Devizaszámla

vállalkozások devizában történő fizetési forgalmának lebonyolítására szolgál.

A számlanyitás folyamata és a szükséges okmányok

 

Devizabelföldi és devizakülföldi nem természetes személyek egyrészt forintban, másrészt külföldi, konvertibilis pénznemben bankszámlát nyithatnak, amely kamatozó és névre szóló.

 

A számla nyitásakor az ügyfélnek fényképes igazolvánnyal ( pl.: személyazonosító igazolvány, útlevél, tartózkodási engedély ) minden esetben igazolnia kell a személyazonosságát.

 

A devizabelföldi és devizakülföldi nem természetes személyek részére külföldi, konvertibilis pénznemben vezetett látra szóló pénzforgalmi bankszámla, látra szóló vállalkozói bankszámla, valamint lekötött bankszámla vezethető.

 

A számlákat az ügyfél választásának megfelelően a négy fő devizanemben - Svájci frank (CHF), Angol font (GBP), USA dollár (USD), Euró (EUR) - lehet megnyitni.

 

Forgalmazás a számlán

 

A devizabelföldi és devizakülföldi ügyfél a külföldi, konvertibilis pénznemben vezetett devizaszámláján korlátozás nélkül végezhet deviza-és valutaműveleteket.

 

Amennyiben nemzetközi fizetési forgalmat érint az ügylet, a számlatulajdonos statisztikai célra köteles a jóváírás/ terhelés jogcímét megadni ( pl.: áruellenérték, ajándék, stb.).

 

Nem áll fenn jogcím megjelölési kötelezettség a nemzetközi fizetési forgalmat nem érintő ügyletek vonatkozásában.

 

Amennyiben törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, devizabelföldiek belföldön és külföldön, devizakülföldiek belföldön devizával, valutával, belföldi fizetőeszközzel, illetve belföldi pénznemre szóló követeléssel végzett jogügyletei és cselekményei szabadon végezhetők.

 

A devizabelföldi és a devizakülföldi az egymás közötti fizetés pénznemét és teljesítés módját illetően szabadon megállapodhat.

 

A számlavezető hely a számla kezelésével kapcsolatos szolgáltatások után jutalékot, a számlatuladonos kérésére teljesített egyéb szolgáltatásokért költséget számít fel, melyek mértékét mindenkor az évényes Hirdetmény tartalmazza.

 

Kamatelszámolás

 

Egy ügyfélnek több azonos, illetve különböző devizanemben megnyitott látra szóló bankszámlája is lehet, amelyek után a számlakövetelés devizanemében látra szóló kamatot fizetünk, amely a naptári év utolsó napján, illetve a számla megszűntetésekor kerül jóváírásra.

 

A kamatozás kezdő napja a betételhelyezés napja, a kamatozás utolsó napja a kivétet megelőző munkanap. A lekötött betétek kamatai lejáratkor kerülnek jóváírásra.

 

A számlakivonat tartalma és rendszeressége

 

A számlatulajdonosok részére a bankszámlák forgalmáról, a számlához kapcsolódó tranzakciók teljeskörű adattartalmáról bankszámla kivonat készül.

 

A számlavezetőhely a számlakivonatokat a tulajdonos rendelkezésének megfelelő címre postázza vagy a számlatulajdonos írásos nyilatkozata alapján a számlavezető helyen rendelkezésre tartja.

A látra szóló pézforgalmi bankszámláról kivonat abban az esetben készül, ha a számlán forgalmazás történt.

 

A látra szóló vállalkozói bankszámláról - amennyiben azon forgalmazás történt - havonta egyszer, hó végén készül számlakivonat.

 

Lekötés a látra szóló számláról

 

A látra szóló devizaszámlán lévő követelés egészben vagy részben leköthető a lekötés napján érvényes kamat mellett, amennyiben a számla egyenlege devizanemenként meghaladja a 300 USD-nek megfelelő összeget.

 

1, 3, 6, 9 és 12 hónapos lekötés lehetséges.

 

A lekötési kamatláb adott betétnél a futamidő alatt nem változik ( fix kamatozás ).

 

Érvényes devizabetéti kamatok a következő devizanemekre vonatkozóan vannak meghatározva: USD, CHF, GBP és EUR.

 

Minden új beérkező összeg lekötéséről külön rendelkezést kell adni. A számlatulajdonos a lekötési megbízásban rendelkezhet a lekötés meghosszabbításáról, mely ugyanúgy vonatkozhat csak az alapösszegre, mint a lejáratkor jóváírt kamattal növelt összegre is. Automatikus hosszabbítás esetén a betét a fordulónapon érvényes kamatlábon kamatozik tovább.

 

Lekötési idő lejárta előtt felmondott, vagy részben felmondott devizabetétek után kamat nem jár. Amennyiben a részfelmondás esetén a maradék összeg meghaladja a minimálisan leköthető összeget, akkor a maradék összeg változatlanul kamatozik tovább, ellenkező esetben a maradék lekötött összeg átvezetésre kerül a látra szóló devizaszámlára.

 

Lekötés hiányában a számlavezető hely a devizabetéteket látra szóló betétként kezeli.

Hirdetmények