1. Kezdőlap
 2. Lakosság
 3. HITELEK
 4. ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK
 5. ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS

ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS

Adó-visszatérítési támogatás

Kik vehetik igénybe?

 

Új lakás építése esetén

 • a legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű lakás vagy a legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű egylakásos lakóépület természetes személy építője vagy építtetője az építési bekerülési költség megfizetéséhez, illetve
 • az építkezés helyéül szolgáló építési telek vételárához az építési telek természetes személy tulajdonosa.
   

A támogatást igényelhető továbbá használatba vételi engedéllyel nem rendelkező ingatlan megvásárlását követően annak továbbépítéséhez, ahol az építkezés 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított építési engedély vagy 2016. január 1-jét követően az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az építési tevékenység bejelentése alapján történt.

 

Fontos! A támogatás iránti kérelem a használatba vételi engedély kiadását, a használatba vétel tudomásulvételét, vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány a kiadását megelőzően kell, hogy benyújtásra kerüljön.

 

 

A támogatás mértéke

 

Az adó-visszatérítési támogatás legfeljebb egy alkalommal a 2015. január 1-én vagy azt követően kiállított számla alapján, de legkésőbb 2019. december 31-ig igényelhető.

 

A támogatás összege megegyezik az építkezés helyéül szolgáló telek, valamint a lakás vagy lakóépület Hitelintézet által elfogadott költségvetés szerinti építéséhez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével, de legfeljebb 5 millió Ft.

 

 

Személyi feltételek

 

A támogatás igénylésekor személyi feltételeknek is eleget kell tenni, ezek valamelyikének nem teljesülése esetén az Adó-visszatérítési támogatás nem adható.

 

Társadalombiztosítási jogviszony

 

A kedvezmény akkor igényelhető, ha az igénylő - házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél - kérelem benyújtásának időpontjában

 • 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a Tbj. 5. §-a szerint biztosított, - ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyt -, vagy büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik arról, hogy a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat.
 • legalább 180 napja folyamatosan biztosított - ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van.
 • A 180 nap teljesíthető:
  • TB jogviszonnyal (ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyt), és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, vagy
  • középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy
  • felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, vagy
  • kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térség tagállamának társadalombiztosítási rendszere általi kiállított és hiteles fordítással igazolt TB igazolással.

 

A biztosítotti jogviszonyt nem kell igazolni, ha

 

 • az igénylő ápolási díjban részesül.
 • az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél valamely másik EGT állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll, valamint vállalja, hogy a támogatási
 • szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítottá válik.
 • az igénylő – együttes igénylők esetén legalább az egyik fél - a kérelem benyújtásának időpontjában öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesül.
   

NAV igazolás


A kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában az igénylők egyikének sem lehet az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása.


Büntetlen előélet


Az igénylőnek és házastársának büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkoznia kell, hogy a büntetőjogi felelősséget a bíróság a Rendelet 1. melléklet szerinti bűncselekmény elkövetése miatt nem állapította meg vagy megállapította, de a kedvezmény igénylésének időpontjában az igénylő e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.
Az igénylő fentieket - választása szerint - a nyilatkozat helyett 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal is igazolhatja.
 

 

Tárgyi feltételek


Kötelező tulajdonszerzési elvárások a támogatással érintett ingatlanban

 

A támogatással érintett ingatlanban csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont, valamint a kiskorú gyermek is a jogszabály által nevesített esetekben.

Házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén az új lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.

 

Számlabenyújtási kötelezettség

 

Az elfogadott költségvetés szerinti bekerülési díj legalább 70%-áról a támogatott személy saját nevére kiállított számlát kell bemutatni.

 

Az adó-visszatérítési támogatás kizárólag a 27%-os általános forgalmi adó-mértékkel kiállított számla vagy számlák benyújtása esetén vehető igénybe. A 70%-os számlabemutatási kötelezettség teljesítésénél 27% vagy 0%-os ÁFA tartalmú számlákat lehet bemutatni.

 

Új lakás építése esetén 2015. január 1-én vagy azt követően, de az építési engedély kiadását legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számla fogadható csak el.

 

 

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek vagy adótanácsadásnak.

Kérjük, a részletekről tájékozódjon a Szövetkezeti Hitelintézetek fiókjaiban vagy honlapjukon közzétett dokumentumokból. További információért forduljon a Szövetkezeti Hitelintézetek munkatársaihoz.

Csatolt dokumentumok:

Hirdetmények